آزمون آنلاین
 

بنیه علمی پایه سوم - بهمن ماه 1396

توجه: این آزمون به صورت تست می باشد. پاسخ به تمامی سؤال ها الزامی است.
           این آزمون دارای 25 سوال است
           زمان پاسخگویی به  این آزمون 25 دقیقه می باشد .

برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

بنیه علمی پایه چهارم - بهمن ماه 1396

توجه: این آزمون به صورت تست می باشد. پاسخ به تمامی سؤال ها الزامی است.
           این آزمون دارای 17 سوال است
           زمان پاسخگویی به  این آزمون 17 دقیقه می باشد .

برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

بنیه علمی پایه سوم (الف) - آبان ماه 1394

توجه : این آزمون به صورت تست می باشد. پاسخ به تمامی سؤال ها الزامی است.

برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

بنیه علمی پایه چهارم- آبان ماه 1393

توجه : این آزمون به صورت تست می باشد. پاسخ به تمامی سؤال ها الزامی است.

برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

بنیه علمی پایه دوم - آذر ماه 1395

توجه: این آزمون بصورت تست می باشد. پاسخ به تمامی سؤال ها الزامی است.

برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

بنیه علمی پایه چهارم - بهمن ماه 1392

توجه: این آزمون بصورت تست می باشد.پاسخ به تمامی سؤال ها الزامی است.

برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

بنیه علمی پایه دوم - دی ماه 1392

توجه: این آزمون بصورت تست می باشد.پاسخ به تمامی سؤال ها الزامی است.

برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

بنیه علمی پایه سوم - دی ماه 1392

توجه: این آزمون بصورت تست می باشد.پاسخ به تمامی سؤال ها الزامی است.

برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

بنیه علمی پایه چهارم - مهر و آبان ماه 1393

توجه : این آزمون به صورت تست می باشد. پاسخ به تمامی سؤال ها الزامی است.

برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

بنیه علمی پایه سوم - آذر ماه 1392

توجه : این آزمون به صورت تست می باشد.پاسخ به تمامی سؤال ها الزامی است.

برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

بنیه علمی پایه دوم (الف) - مهر و آبان ماه 1393

توجه : این آزمون بصورت تست می باشد. پاسخ به تمامی سؤال ها الزامی است.

برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
     
 
     
آزمون آنلاین 95
 

بنیه علمی پایه سوم (الف) - بهمن ماه 1394


برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

بنیه علمی پایه سوم - مهر و آبان ماه 1393

توجه : این آزمون به صورت تست می باشد. پاسخ به تمامی سؤال ها الزامی است.

برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
     
 
     
آزمون آنلاین
 

بنیه علمی پایه دوم (ب) - مهر و آبان ماه 1393

توجه : این آزمون به صورت تست می باشد. پاسخ به تمامی سؤال ها الزامی است.

برای شرکت در آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.