آموزش های فوق برنامه
 
زبان - سرکارخانم الهام مهیمنی
 
شطرنج - سرکار خانم اعظم مهاجر
 
هنر - سرکارخانم فروزان محمدشفیع