کادر آموزشی و علمی
 
 
معلم پایه ششم
رمضان قرن آبادی
مدرک تحصیلی
لیسانس آموزش ابتدایی
 
 
معلم پایه پنجم(الف)
 احمد خلیلی نژاد
مدرک تحصیلی
 فوق دیپلم آموزش ابتدایی
 
معلم پایه پنجم(ب)
 مصطفی رضایی
مدرک تحصیلی
 فوق دیپلم آموزش ابتدایی
 
 

معلم پا
یه چهارم(الف)
حسن تاجیک نژاد

مدرک تحصیلی

لیسانس آموزش ابتدائی
 
 
(معلم پایه چهارم (ب
سلاله سادات عقیلی
مدرک تحصیلی

لیسانس آموزش ابتدایی(معلم پایه سوم (الف
منیره صادقی نیا
مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد آموزش ابتدایی
رابط پژوهش  رتبه دوم جشنواره شهرستان
 
(معلم پایه سوم (ب
شهناز رحمانی
مدرک تحصیلی

کارشناس آموزش ابتدایی
کارشناس ارشد مدیریت آموزشیمعلم پایه دوم (الف)
زهرا حاجی نجفی
مدرک تحصیلی

IT لیسانسمعلم پایه دوم (ب)
مهسا ثروتی
مدرک تحصیلی
کارشناس ارشد آموزش ابتدائی
کسب مقام اول جشنواره تدریس برتر در استان- سال تحصیلی 93-92
 

معلم پایه اول(الف)
مینا قجر
مدرک تحصیلی
کارشناس ارشد آموزش ابتدائی
کسب مقام اول جشنواره تدریس برتر در استان- سال تحصیلی 93-92
 
 
معلم پایه اول(ب)
نرگس زاهدی
مدرک تحصیلی
کارشناس آموزش ابتدائی

مربی پیش دبستان
فائقه زاهدی
مدرک تحصیلی
فوق دیپلم آموزش ابتدایی

مربی ورزش 
فاطمه سدنی
مدرک تحصیلی
کارشناسی تربیت بدنی


 
مربی هنر
شادی سادات عقیلی
مدرک تحصیلی
فوق دیپلم گرافیک

 
مربی بهداشت
فاطمه اکبری
مدرک تحصیلی
لیسانس آموزش ابتدایی