تماس با ما
 
 
   آدرس :
   گرگان-خیابان گلها-انتهای گلبرگ یکم-روبروی مرکز بهداشت
    
   تلفن تمـاس:
   32176490 - 32154948
   تمـاس با مـؤسس :
   سیدحمزه میرقاسمی

   09113701420
   s.mirqasemi@gmail.com
   تماس با مـدیر
   محمد سعیدی فر
   09111772199
   تماس با مـعاون آموزشی
   سید علی میرقاسمی
   09111704496
   Ali.mirqasemi@gmail.com